Algemene Voorwaarden Martijn Rikkers Auto's

Carbonstraat 27 | 8472 EA | Wolvega: Auto/Camper Inkoop, Verkoop, Onderhoud, Diagnose, Airco, BearLock en Banden

Algemene Voorwaarden Martijn Rikkers Auto’s

Tot stand gekomen op 11 juni 2018.

Algemene Voorwaarden Martijn Rikkers Auto’s , gevestigd aan Carbonstraat 27, 8472 EA, te Wolvega, ingeschreven bij de KvK onder nummer 61421529.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Martijn Rikkers Auto’s :                      Martijn Rikkers Auto’s , ingeschreven bij de KvK onder nummer 61421529.

Bedrijf:                                               De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                                       De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:                                               Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Martijn Rikkers Auto’s  voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium:                                      De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:                                           De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                                   Elke overeenkomst gesloten tussen Martijn Rikkers Auto’s  en de Wederpartij.

Product:                                              Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Martijn Rikkers Auto’s .

Wederpartij:                                        Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Martijn Rikkers Auto’s  en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Martijn Rikkers Auto’s , voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Martijn Rikkers Auto’s  en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Martijn Rikkers Auto’s  zijn overeengekomen.

Indien Martijn Rikkers Auto’s  niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Martijn Rikkers Auto’s  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Martijn Rikkers Auto’s  zijn geldig gedurende een periode van één maand, tenzij Martijn Rikkers Auto’s anders aangeeft. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

Martijn Rikkers Auto’s  kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Martijn Rikkers Auto’s  daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Martijn Rikkers Auto’s  anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Martijn Rikkers Auto’s  niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Martijn Rikkers Auto’s .

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Martijn Rikkers Auto’s  de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Martijn Rikkers Auto’s  zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Martijn Rikkers Auto’s  de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Martijn Rikkers Auto’s  daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Martijn Rikkers Auto’s  proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Martijn Rikkers Auto’s  zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Martijn Rikkers Auto’s  kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Martijn Rikkers Auto’s  zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Martijn Rikkers Auto’s  zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Martijn Rikkers Auto’s  heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Martijn Rikkers Auto’s  heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Martijn Rikkers Auto’s  het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Martijn Rikkers Auto’s  niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Martijn Rikkers Auto’s  het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Martijn Rikkers Auto’s .

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Martijn Rikkers Auto’s  het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Prijzen en tarieven

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn inclusief  reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Martijn Rikkers Auto’s .

Van alle bijkomende kosten zal Martijn Rikkers Auto’s  tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien Martijn Rikkers Auto’s  bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Martijn Rikkers Auto’s  gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Martijn Rikkers Auto’s  het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Martijn Rikkers Auto’s rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Martijn Rikkers Auto’s alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Martijn Rikkers Auto’s  zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Martijn Rikkers Auto’s  zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Levering

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op locatie van Martijn Rikkers Auto’s, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen

Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Martijn Rikkers Auto’s  gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Martijn Rikkers Auto’s  heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Martijn Rikkers Auto’s  schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Martijn Rikkers Auto’s  alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Martijn Rikkers Auto’s  zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Martijn Rikkers Auto’s  binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Martijn Rikkers Auto’s .

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Risico-overgang bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Martijn Rikkers Auto’s .

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Martijn Rikkers Auto’s  aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels pin.

Betaling dient achteraf te geschieden.

Betaling achteraf dient direct na de levering van de dienst of het product te geschieden.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Martijn Rikkers Auto’s  en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Martijn Rikkers Auto’s  en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Martijn Rikkers Auto’s  onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Martijn Rikkers Auto’s , voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Martijn Rikkers Auto’s , voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Martijn Rikkers Auto’s  pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Martijn Rikkers Auto’s  de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Martijn Rikkers Auto’s  in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Martijn Rikkers Auto’s  totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Martijn Rikkers Auto’s  het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Martijn Rikkers Auto’s  bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Martijn Rikkers Auto’s omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Martijn Rikkers Auto’s kan worden gevergd.

Martijn Rikkers Auto’s  behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Martijn Rikkers Auto’s  bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Martijn Rikkers Auto’s  bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Martijn Rikkers Auto’s omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Martijn Rikkers Auto’s kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Martijn Rikkers Auto’s kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Martijn Rikkers Auto’s  op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Martijn Rikkers Auto’s  de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Martijn Rikkers Auto’s  niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Martijn Rikkers Auto’s  geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Martijn Rikkers Auto’s  of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Martijn Rikkers Auto’s  geen invloed kan uitoefenen en waardoor Martijn Rikkers Auto’s  niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, [i]alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Martijn Rikkers Auto’s  in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Martijn Rikkers Auto’s  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Martijn Rikkers Auto’s  zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Martijn Rikkers Auto’s  als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Martijn Rikkers Auto’s  zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Martijn Rikkers Auto’s  ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Martijn Rikkers Auto’s  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

Martijn Rikkers Auto’s  garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Martijn Rikkers Auto’s  garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Martijn Rikkers Auto’s  garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Martijn Rikkers Auto’s , na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Afhankelijk van de dienst en/of het product dat is geleverd hanteert Martijn Rikkers Auto’s verschillende garantietermijnen.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Martijn Rikkers Auto’s  in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Martijn Rikkers Auto’s  geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Aansprakelijkheid

Martijn Rikkers Auto’s  is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Martijn Rikkers Auto’s .Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Martijn Rikkers Auto’s  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Martijn Rikkers Auto’s  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Martijn Rikkers Auto’s  is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Martijn Rikkers Auto’s  kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Martijn Rikkers Auto’s  of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Martijn Rikkers Auto’s  is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Martijn Rikkers Auto’s  aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Martijn Rikkers Auto’s  beperkt tot het bedragtot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Martijn Rikkers Auto’s  aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Martijn Rikkers Auto’s  overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Martijn Rikkers Auto’s  aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Martijn Rikkers Auto’s  te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Martijn Rikkers Auto’s  vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Martijn Rikkers Auto’s  voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Martijn Rikkers Auto’s  door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Martijn Rikkers Auto’s  zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Martijn Rikkers Auto’s  en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Martijn Rikkers Auto’s  en de door Martijn Rikkers Auto’s  (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Martijn Rikkers Auto’s  ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

Martijn Rikkers Auto’s  behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Martijn Rikkers Auto’s  behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Martijn Rikkers Auto’s  verstrekt, zal Martijn Rikkers Auto’s  zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Martijn Rikkers Auto’s  handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Martijn Rikkers Auto’s  zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Martijn Rikkers Auto’s  mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Martijn Rikkers Auto’s  niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Martijn Rikkers Auto’s  mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is Martijn Rikkers Auto’s  niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Martijn Rikkers Auto’s  zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

 

De Wederpartij gaat akkoord dat Martijn Rikkers Auto’s  de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Wijziging algemene voorwaarden

Martijn Rikkers Auto’s  heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Martijn Rikkers Auto’s  zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Martijn Rikkers Auto’s  partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten..

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 61421529.

Scroll naar top